۱/۰۵/۱۳۹۱

با نام حقوق بشر به کام گروههای نژادپرست، افراطی و تروریست کرد

سایت به اصطلاح حقوق بشر ائتنیک فارس که در راستای سیاستهای 88 سال گذشته دول ایدئولوژیک به نام ایران ولی در قبا همان فارس و فارسی فعالیت می کند در روز دوم فروردین 1391 در مقاله ای با تیتر "اذیت و آزار کُردهای ارومیه پایان ندارد! " به تمام معنا در راستای سیاستهای گروههای نژادپرست، افراطی و تروریست کرد منطقه حرکت نموده و با زیرپا گذاشتن تمامی قواعد بی طرفی که لازمه یک ارگان به اصطلاح حقوق بشری می باشد به ارگان پروپاگاندای گروههای نژادپرست، افراطی و تروریست کرد منقطه مبدل گشته است.
منبع اصلی نوشته سایت کردپا می باشد که خط سیر این ارگان پروپاگاندای کرد بر کسی از خلق ترک پوشیده نیست.
در نوشته به مانند همیشه گروههای نژادپرست و افراطی کرد با مظلوم نمائی و گرفتن دست پیش به صورت حساب شده و با همکاری این به اصطلاح ارگان حقوق بشری فارسی به لجن پراکنی بر علیه شهر اورمیه و در راستای سیاست های کردستانیزه کردن شهرهای ترک نشین که با چراغ سبز دولت ایران و نهایت همکاری گروههای به ظاهر سیاسی ائتنیک فارس داخلی و خارجی در هر قالب فکری قدم برداشته شده است.
در نوشته بارها اسامی ترکی شهر اورمیه با اسامی جعلی کردی تحریف شده و طوری به خواننده القاء می شود که گوئی کردها ساکنان بومی اند و ملت ترک ساکن غیربومی شهر اورمیه می باشد که از طریق کوچ ها هدف دار و برای تغییر بافت دمگرافی غرب آزربایجان با سیاست های حمایتی و چشم پوشی دولت ایران، دول غرب و حمایتهای بی دریغ اپوزوسیون فارس داخلی و خارجی به منطقه سرازیر شده است. 
در نوشته بارها از شهر اورمیه و مناطق داخلی آن با نام کردستان یاد شده است که بی شک این ارگان به اصطلاح حقوق بشری فارسی به قصد با نشر این مقاله در سایت خود چراغ سبزی به گروههای نژادرپست، رادیکال و تروریست کرد منطقه می دهد و علارغم به یدک کشیدن نام حقوق بشر به ارگان رسمی گروههای نژادپرست کرد مبدل می شود. 
ارگانهای حقوق بشری فارسی حتی از نام بردن نام ملی و تاریخی خلق ترک و آزربایجان امتناع می ورزند به مانند سیاست های نژادپرستانه دول ایدئولوژیک فارس 88 سال گذشته از نام جعلی آذری برای نامیدن ملت ترک استفاده می کنند.
در مقاله جای گرفته در این سایت حقوق بشری فارسی حملات متعددی به شهرهای ترک نشین و تاریخی آزربایجان جنوبی به مانند اورمیه، خوی، ماکو، نقده و ... صورت گرفته است و این نشان از همان سیاست های قدیمی گروههای افراطی، نژادپرست و تروریست کرد منطقه می باشد.
در جائی که ارگانهای خبری و حقوق بشری فارسی قاچاقچیان هروئین، انسان، اسلحه و .. کرد را تحت لفافه "کولبران کرد" که برای معیشت زندگی دست به قاچاق می زنند را مدافعه می کنند و برخورد نیروهای انتظامی دولت ایران را با عنوانینی نظیر ژنوساید و قتل عام مترادف می سازند نباید به نشر این مقاله سراسر تویه به خلق ترک، دروغ پردازانه، نژادپرستانه، رادیکال و ... در این مدیای به اصطلاح حقوق بشر فارسی شکه شد.
مطئمناً گروههای کوردنشین مهاجر غرب آزربایجان غرب با سیاست ها حمایتی دول ایران و چراغ سبزاش برای انواع قاچاق با تشکل مافیاهای متعدد جزء مرفهترین گروههای ائتنیکی منطقه می باشند و این سیاست نیز در راستای استفاده ابزاری از گروههای نژادپرست، تروریست و رادیکال کرد منطقه برای سرکوب حرکت های آزادی خواهانه ملت ترک آزربایجان جنوبی بکار برده میشود. سلطنت طلبان، چپ و راست، مذهبی ها، سکولارها، سبزها، اصطلاح طلبان، اصولگرانیان و ... تمامی نیروهای داخلی و خارجی فارس نیز چه به صورت پنهان و چه آشکارا از کارت بازی گروههای نژادپرست کرد بر علیه ملت ترک نهایت بهره را برده و تماماً در راستای هم حرکت می کنند. طبیعتاً خلق ترک سخنان آن سلطنت طلب خارج نشین را در خرداد 85 که فرمود اگر روزی ترکان به فکر ماه و هلال بیافتند خودم در کنار هر دولت و سیستمی که باشد اسلحه بدست می گیرم را به همین زودی ها فراموش نکرده و نخواهند کرد.
طی تاریخ گذشته مان نیز این حقیقت پیوسته ادامه دار بوده است و همیشه ائتنیک فارس از گروههای افراطی کرد به مانند چماغی بر علیه ملت ترک استفاده ابزاری می نموده است، زاده شدن انواع گروههای تروریست کردی به مانند حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک و دیگر گروههای به ظاهر سیاسی کردی که تا همین چند سال پیش دستی در کشتار، ترور و قتل عام داشتند نیز خود در همین راستا و اهداف بوده است. 
تمامی احزاب آزربایجان جنوبی با هر ایده و منش سیاسی باید با تمام وجود و قدرت خویش اعتراض های کتبی خود را به این ارگان به اصطلاح حقوق بشری فارسی و نهادهیا بین المللی ارجاع دهند.
نوشته مذکور در سایت حقوق بشری فارسی:
اذیت و آزار کُردهای ارومیه پایان ندارد!
http://hriran.com/1389-09-10-15-49-17/1389-09-08-16-34-18/1389-09-08-17-05-36/7998-1391-01-02-11-16-58.htmlhttp://
جوانان خلق ترک نیز با فرستادن ایمیل به درج این نوشته نژادپرستانه در این سایت به اصطلاح حقوق بشری فارسی می توانند اعتراض خود را به این حرکت گروهای نژادپرست فارس و کرد ابراز کنند.
ایمیل ارگان حقوق بشری فارسی:
info@hriran.com
در آخر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دشمنان تاریخی و ملی خلق ترک همیشه دست در دست همدیگر داشته و دارند و بر تمامی نیروهای مختلف سیاسی ترک آزربایجان جنوبی می باشد که تنها در راستای هدفمان برای رهائی خلق و وطنمان آزربایجان تلاش ورزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر