۸/۱۲/۱۳۹۲

پرپر شدن جوانان ترک در سایه جنگ خانوادگی پژاک و دولت

چهارشنبه 8 آبان 1392 نیروهای سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک درگیری در غرب آزربایجان و در منطقه بورالان ماکو با نیروهای دولت ایران داشته اند که بنا به اخبار مئدیای دولت ایران چندین نفر در این درگیری کشته شده اند، گرچه که دولت ایران از تعداد دقیق کشته شده گان آماری منتشر نکرده ولی مدیای سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان نیز با بیانیه ای که در سایتش منتشر نموده خبر درگیری را تائید نموده است.
اطلاعاتی از علت و نحوه درگیری دو طرف مشخص ‌نشده ولی این اولین باری می باشد که پس از آتش بس پژاک با دولت ایران آتشی بین دو طرف رد و بدل می شود. متاسفانه در این درگیری خانوادگی مابین سازمان تروریستی حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک با دولت ایران چندین نفر از جوانان ترک از جمله یک سرباز وظیفه به نام "میلاد میرزائی" که تنها 20 روز به ترخیصش مانده بود توسط میلیتانهای پژاک کشته شده است. این اولین باری نیست که جوانان ترک در درگیریهای پژاک یا پ.ک.ک با دولت ایران کشته می شوند و در صورتیکه دولت ایران آمار واقعی کشته شده گان درگیری های چند سال گذشته با این سازمانهای تروریستی کردزبان را منتشر نماید بی تردید هزاران هزار جوان ترک به هیچ جرمی و تنها به سبب بجای آوردن خدمت اجباری توسط میلیتانهای این گروههای تروریستی سربریده شده اند. 
دولت ایران و گروههای افراطی فارس زبان که از سازش مابین دولت ترکیه و سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان یا پ.ک.ک ناخشنود می باشند به هر نحوی سعی در برهم زدن این توافق و آتش بس و بازی دوباره با کارت کرد موجود در منطقه در جهت منافع ملی فارس زبانان را در سر می پروراند، حتی خبرهای متعددی نیز در این مورد در مئدیاهای منطقه و جهانی منتشر گردیده است.   
در حالیکه سازمانهای تروریستی کردزبانی به مانند پژاک، پ.ک.ک و مئدیاهای نژادپرست و افراطی به مانند تیشک تی‌وی، کردستان مئدیا و .. ویا ارگانهائی به مانند حزب به اصطلاح دمکرات کردستان ایران طی سالهای گذشته و اکنون سیاست های ترکی زدائی وسیع و نفرت پراکنی را بر علیه ملت ترک در منطقه تحقق داده و می دهند ملت ترک همیشه از اعمال ترک ستیزانه این گروههای تروریستی چه در قالب تروریسم، فاشیسم، سیاست های کردستانی کردن منطقه، تغییرات دمگرافیک، کوچ های هدف دار به منطقه، تولید نفرت در مئدیا و ... مغدور بوده و آسیب های فراوانی را دیده و می بیند. در عین دولت و ملت حاکم در ایران نیز از کارت گروه های ناسیونالیست افراطی کردزبان و در بعضی مواقع گروههای تروریستی کردزبان بارها بر علیه رشد ملی گرائی ترک در غرب آزربایجان بهره نموده اند.
در کنار کشتار جوانان ترک به دست گروههای تروریستی همچون پژاک، پ.ک.ک و .. طی چند سال گذشته مئدیای گسترده مرتبط با این گروههای تروریستی کردزبان سالهاست که چشم طمع به مناطق ملی ترکنشین دوخته و روزی نیست که جائی از این کره خاکی را به اصطلاح کردستان نیافزایند، که متاسفانه این نوع نژادپرستی ها و نفرت پراکنی های گروههای مذکور کردزبان با سکوت معنی داری از سوی فعالین کرد مواجه بوده و می باشد به طوریکه گوئی چراغ سبزی برای نفرت پراکنی قومی و سرآغاز سیاست های پاک سازی ائتنیکی می باشد. چون بی تردید برای کردستانی کردن هر یک از مناطق که شاید جرمشان جای دادن به چند تا چند هزار نفر کردزبان باشد کشتارهای ائتنیکی و پاک سازی های وسیعی لازم هست و به سبب وجود دهها گروه تروریستی کردزبان و گذشته تاریخی همچون سیمیتقوهای یاغی و .. با در نظر گرفت بازیهای وسیع منطقه و جهانی گوئی راه برای نسل کشی ملل منطقه برای گستردن به اصطلاح کردستان محیا می باشد.