۱/۰۷/۱۳۹۱

فعالیت های سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک

از سال 2000 به بعد با مسائلی که در حوزه منطقه ای و جهانی رخ داد سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان (Koma Civakên Kurdistan) شروع به تغیر در بافت فعالیت ها و استراتژیک خود نمود. حزب کارگران کردستان دیگر به مانند گذشته برای دولت های غربی و بزرگ منطقه دیگر جذابیتی نداشت و مجبور به تغییر روش از سمت استفاده از اسلحه به سیاست ورزی هر روزه بیشتر میشد. دیگر کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و ... نمی خواستند و یا نمی توانستند مشروعیت لازم را برای حمایت از یک سازمان تروریستی به نام حزب کارگران کردستان به یدک بکشند و پ.ک.ک نیز به رغم خواسته خود مجبور به تغییر اجباری و مشروعیت بخشیدن به خود شده بود. در همین راستا حزب و ارگانی به نام اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک شکل گرفت.
سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان برای مشروعیت بخشیدن به اعمال تروریستی اش سازمان اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک را تشکیل داده و بدین سبب سعی در کسب مشروعیت لازم برای انجام اعمال غیرقانونی و ضد انسانی خود داشته است. هدف اتحادیه جوامع کردستان کنار گذاشتن سلاح ها نبوده بلکه حفظ نیروهای مسلح ولی تغییر تاکتیک و کشیدن مبارزه مسلحانه به سمت شهرها می باشد.
در شکل گیری اتحادیه جوامع کردستان کمبود نیروی انسانی حزب کارگران کردستان (KCK) و عدم تامین نیروی کادر نیز از دیگر موضوعات مهم می باشد. ترکیه در 10 سال گذشته قدمهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی، حقوقی و ... در جهت حل مشل ائتنیک کرد ساکن ترکیه نموده است که این موضوع سبب عدم استعمار سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان از ائتنیک کرد شده است. سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان سالها از ضعف ترکیه در این موارد نهایت بهره را در جوامع بین المللی برده و پروپاگاندای وسیعی را در این راه صرف می کرد. فقط با سیاست در پیش گرفته شده طی سالهای گذشته این آلت پروپاگاندای این سازمان از دستش گرفته شده و در آخرین قدمی که با عنوان حل مشکل ملی کردها در ترکیه اجرا شد نهایتاً خود حزب کارگران کردستان به عنوان مشکلی اصلی در راه تحقق خواسته های ائتنیک کرد ترکیه بارز شده بود.
حزب کارگران کوردستان که از سال 1984 شروع به ترور و قتل عام نموده است پس از سپری شدن این سالها و از دست دادن بسیاری از اعضای کادر کوهستان خود به ناچار برای جذب دوباره جوانان کرد باید تغییر استراتژی می داد و اتحادیه جوامع کردستان قدیمی در راه تحقق این موضوع بود. از سوی دیگر با افزایش تلفات، دمکراتیک شدن و اعاده حقوق اقلیت کرد ترکیه، افزای فشار بین المللی و جهانی و ... سردمداران سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان دچار اختلالات ضعف روحی و روانی شده درمان این کمبود روحیه را در تغییر تاکتیک از کوه به داخل شهرها دیدند. رفته رفته بسیاری از اعضای کادر کوهستان سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان نیز که از زندگی در کوه دچار اختلالات روانی و روحی شده بودند نیز با تغییر استراتژی جدید از کوهها به سمت شهرها سرازیر می شوند.
سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک در 4 حیطه فکری عبدالله اوجالان شکل گرفته است. این چهار حیطه فکری عبارتند از مجلس شهری، آکادمی دمکراتیک سیاست، کنگره دمکراتیک اجتماع و تعاونی ها.
برقراری مجلس شهری یکی از مهمترین قدمهای ایده K.C.K در گسترش داخل شهر می باشد. آکادمی دمکراتیک سیاست نیز با همکاری گروهی از شهرداران کرد مناطق کردنشین تشکیل شده است. آکادمی دمکراتیک سیاست با استفاده از راههای غیرقانونی اقدام به جمع آوری هزینه ملی دولت ترکیه بر استفاده در جهت اهداف پ.ک.ک، ک.ج.ک داشته است. کنگره دمکراتیک اجتماع یا د.ت.ک نیز با استفاده از راهبردهای عبدالله اوجالان سعی در ایجاد یک قانون اساسی جدید داشته است. در دیگر سو ایجاد تعاونیهای با نامهای متفاوت سعی در بهره گیری و کنترل تمامی امکانات مادی مناطق کوردنشین مورد هدف قرار گرفته است. 
اتحادیه جوامع کردستان با تحت نفوذ خود قرار دادن تمامی موضوعات ائتنیک کرد به صورت نگرش توتالیتار مابانه سعی در ایجاد آلترناتیوی برای دولت ترکیه بوده است. در همین راستا نیز سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (Partiya Karkerên Kurdistan) تمامی منابع ملی دولت ترکیه را در راستای اهداف خود که برقراری حکومتی کردی می باشد را استفاده نموده است. هدف اتحادیه جوامع کردستان در وهله اول برقراری مناطق خودمختار متشکل از جغرافیای کردنشین ترکیه، ایران، عراق، سوریه بوده و در مرحله دوم این خودمختاری به کنفدرالیسم مشتکل از چهار منطقه کردنشین کشورهای مذکور مبدل خواهد شد می باشد.
سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک پس از دستگیری عبدالله اوجالان به صورت کاملاً برنامه ریزی شده اقدام به تاسیس چته های آکادمیک برای تئوری سازی اهداف ذکر شده مذکور بوده است. در روز 16-22 مارس 2005 قانون اساسی متشکل از 47 ماده در کمپ های سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان در شمال عراق مصوب شده است که تماماً جزء اهداف اصلی سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان می باشد. هدف از این 47 ماده مدل سازی برای شکل دهی ک.ج.ک و ایجاد تئوری برای این سازمان بوده است. در اولین بندهای این قوانین که شکل قانون اساسی را برای حزب کارگران کردستان و اتحادیه جوامع کردستان دارد بر آلترناتیو سازی حکومت ترکیه تاکید شده است. بر این اساس قوانین نوشته شده در اتحادیه جوامع کردستان نیز برای کردهای کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه لازم الاجرا بوده است.
رهبر اتحادیه جوامع کردستان:
بنا به بندهای قانون اساس ک.ج.ک رهبر اتحادیه جوامع کردستان یا Koma Ciwaken Kurdistan عبدالله اوجالان قید شده است. 
در بخش زنان نیز ارگانی به نام Koma Jinen Bilind یا اتحادیه عالی زنان برای تشکل سازمانهای زنان در محله ها و کوچه ها شکل گرفته است.
بنا بر قوانین سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان ارگان Kongra Gele Kurdistan یا مجلس خلق کردستان نیز 2 سال یکبار به قانون گذاری پرداخته، اعضای این ارگان 300 نفر بوده که از طرف نمایندگان خلق انتخاب می شوند. 
اعضا و فعالیت مجلس خلق کردستان در کشورهای ترکیه، ایران، عراق، سوریه توسط گروههای تروریست زیر بر عهده گرفته شده است:
1- حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک در ترکیه
2- حزب برابر کردستان یا پ.ی.د در سوریه
3- حزب دمکراتیک کردستان یا پ.چ.د.ک در عراق
4- حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک در ایران
مجلس خلق کرد:
کنگرا گل یا مجلس خلق کرد به تسریع روند ارگانیزیسیون 4 زیرمجوعه اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک در کشورهای مذکور خواهد پرداخت. مجلس خلق کرد بزرگترین ارگان قانون گذاری اتحادیه جوامع کردستان می باشد.
مجالس ایالتی:
بر اساس ماده 21 قانون اساسی سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان باید گروهائی که زیر مجموعه ک.ج.ک مسئولیت کردهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه را بر عهده دارند تمامی موضوعات مرتبط با ائتنیک – تاریخی و ... کردهای کشورهای مذکور را در نظر گرفته و با شکل دهی ارگانهای مختلف سعی در شکل دهی کنفدرالیسم کرد داشته باشند. در کشورهای مذکور نیز مجالس ایالتی جزء مهمترین بخش های اجرای قانون در منطقه مذکور می باشند.  
مجالس شهری: 
مجالس شهری وابسته به مجالس خلق می باشند. مجالس شهری متشکل از 30 نفر می باشند. هدف از مجالس شهری تحقق خواسته ها و قوانین سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک در شهرهای مورد نظر می باشد. 
ایجاد نیروی مدافع خلق کرد:
نیروی نظامی و مسلح اتحادیه مجامع کردستان ه.پ.گ یا Hêzên Parastina Gel نام دارد. هدف از ایجاد ه.پ.گ بر عهده گرفتن عملیاتهای مسلحانه علیه دولت ترکیه و در کانر آن دول ایران، عراق، سوریه می باشد. 
مرکز اقتصادی سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان:
بر اساس ماده 14 قانون اساسی اتحادیه جوامع کردستان، ک.ج.ک باید تمامی منابع مالی مرتبط با جغرافیای کردنشین را در دست خود گرفته و کنترل داشته باشد. اولین و مهمترین منابع مالی که باید هزینه های آن مقبل شود بیشتر در جهت ارگانیزه تر شدن جامعه کرد می باشد. در دیگر سو منابع مالی که از طریق قاچاق، ترانسفر مواد مخدر، خرید و فروش سلاح، اخاذی از قاچاقچیان کرد منطقه، مالیات گیری از کردها و ... تامین می شود به طور مستقیم از طریق اتحادیه جوامع کردستان مدیریت خواهد شد.
مرکز سیاسی اتحادیه جوامع کردستان:
فعالیت های مرکز سیاسی اتحادیه جوامع کردستان بیشتر در حول تحریک ناسیونالیسم افراطی کرد بوده است که این مورد نیز در راستای اهداف بلند مدت حزب کارگران کردستان (Kurdistan Workers' Party) برای منطقه می باشد. خود ارگان فوق از زیرمجموعه های مختلفی نظیر کمیته اکولوژیک، کمیته ارتباطات خارجی، کمیته حقوق، کمیته سیاسی، کمیته دین ها و اقلیت ها و ... می باشد.
مرکز اجتماعی اتحادیه جوامع کردستان:
مرکز فوق از 8 زیرمجموع تشکیل می شود، هدف از ایجاد مرکز فوق هماهنگی سیاسی و استراتژیک زیرمجموعه های اتحادیه جوامع کردستان یا ک.ج.ک می باشد.
1- کمیه اجتماعی 2- کمیته سلامتی خلق 3- کمیته آموزش و زبان 4- کمیته بازنشستگان 5- خانواده شهدا، مقاومت و جانبازان 6- کمیته جوانان 7- کمیته زنان آزادی خواه 8- کردیناسیون تابعیت و شهروندی آزادی خواهانه
فعالیت های این مرکز در حوزه های زیر به وضوح مشاهده شده و می شود:
1- سازماندهی تشعیع جنازه تروریست های کشته شده
2- حفاظت و سازماندهی از اعضای زندانیان، دستگیرشدگان یا کشته شدگان           
3- فعالیت های زنان و جوانان
مرکز ایدئولوژیک اتحادیه جوامع کردستان:
مرکز ایدئولوژیک اتحادیه جوامع کردستان زیر نظر کمیته های مختلفی تشکیل می شود که از این کمیته ها می توان به کمیته فرهنگی، کمیته روشنفکران، کمیته حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، کمیته گسترش حزب کارگران کردستان، کیمته مطبوعات و ... اشاره داشت. تلویزیون Gün TV، تلویزیون Kürdi-Der، انیستیتوی کورد، مرکز فرهنگ خاورمیانه و بسیاری از مراکز مشابه جزء فعالیت های ترویج و توسعه ایدئولوژیک سازمان تروریستی اتحادیه جوامع کردستان می باشند. نقش دیگر کمیته ایدئولوژیک اتحادیه جوامع کردستان شکل دهی تئوری گسترش تجمعات گروهی از طرفداران این سازمان در روزهای خاصی به مانند روز دستگیری اوجالان و .. می باشد که برای گسترش شدت المانهای خاصی از درون سازمان دست به پرواکاسیون می زنند.
دادگاه قضائی اتحادیه جوامع کردستان:
دادگاه قضائی اتحادیه جوامعه کردستان متشکل از 4 زیرمجموعه مجلس آزادیی خلق، محکمه نظامی، محکمه اداری و دادگاه اداری عالی می باشد.
منبع نوشته: مقاله دکتر آتیلا صاندیقلی – مرکز اطلاعات و تحقیقات استراتژیگ ترکیه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر