۳/۰۲/۱۳۹۲

چاه های نفت گروههای رادیکال، افراطی و مسلح کرد منطقه

پروسه "افغانستانیزه" شدن سوریه پس از شروع جنگ داخلی ویرانگر آغاز شده است.
افغانستان پس از اشغال اتحاد جماهیر شوروی به سال 1979 به مهمترین و بزرگترین جغرافیای تجارت هروئین و تجارت غیرمجاز اسلحه مبدل شده و این مسئله با توجه به بافت عشیرت وار افغانستان سبب ظهور لردهای جنگ گردیده است. در افغانستان روئسای عشایر به علت بهره برداری از حجم وسیع درآمد ناشی از تولید و تجارت هروئین و تجارت اسلحه سرانجام به حال و روز امروزی رسیده به طوریکه بسیاری از روئسای عشایر خواستار تداوم جنگ داخلی در افغانستان می باشند.
در سوریه نیز بشار اسد از هیچ کوششی برای کشتار مردم خود دریغ نمی کند و این ناامنی و هرج و مرج سبب سوء استفاده گروههای رادیکال و افراطی گشته به طوریکه شاخه سوریه ای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان که با نام پ.ی.د (اتحادیه دمکراتیک) به فعالیت مسلحانه مشغول می باشد بسیاری از مناطق نفت خیز سوریه را به کنترل خود درآورده است.
اتحادیه اروپا و آمریکا از ماه جاری برای کمک غیرمستقیم به مخالفین سوریه ای اقدام به برداشتن تحریم های نفتی سوریه خواهد نمود و این امر شاید در نگاه اول به مذاق مخالفین سوریه ای خوش بیاید ولی بدون تردید در میان – بلند مدت سبب مسائل بسیار خطرناکی خواهد گردید.
مناطق نفت خیز سوریه در نزدیکی مرزهای عراق و در مناطق دير الزور، حسکه و ..واقع شده است. منطقه دیر الزور توسط اعراب سنی و منطقه حسکه توسط شاخه سوریه ای سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان کنترل می شود، درعین حال نیروهای جهادی النصره نیز مناطق کوچکی از شهرهای یاد شده را به کنترل خود درآورده اند.
گروه جهادی النصره برای به کنترل درآوردن چاه های نفتی مانطق مذکور دست به نبرد با عشیرت های موجود در منطق زده است و آخرین نتیجه این درگیری نیز کشتار 37 نفر بوده است.
لغو تحریم های نفتی سوریه و چراغ سبز به خرید نفت سوریه سبب حرص و طمع جنگ جدیدی در داخل گروههای افراطی و رادیکال مسلح موجود در سوریه گشته است به طوریکه نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز در چندین مورد به ناتوانی در کنترل این موضوع اشاره کرده اند.
بر اساس گزارش منتشرشده در خبرگزاری رویترز عشیرت ها و گروههای افراطی موجود در سوریه مهمترین تضمین کنترل چاه های نفتی و بهره برداری از درآمد وسیع این چاههای نفتی را در افزایش میلیتان های مسلح خود می بینند به طوریکه بسیاری از گروههای افراطی اسلامی، کوردی، جهادی و ... با چندین عدد تانک و اسلحه های سنگین در مناطق مرزی ترکیه و عراق که محل وجود ذخایر نفت سوریه می باشد گسیل شده اند. در حالیکه قیمت نفت در بازارهای جهانی بالای 100 دلار می باشد نفت استخراج شده از چاه های سوریه اکنون به 17 دلار به قاچاقچیان سوخت فروخته می شود. گروههائی که اقدام به فروش نفت سوریه کرده اند درآمد ناشی از فروش نفت را با ارتش آزاد سوریه تقسیم نکرده و مهمترین بخش درآمد ناشی از فروش نفت را به خرید تسلیحات نظامی صرف می کنند.   
بر اساس گزارشات بین المللی شاخه سوریه ای سازمان تروریستی حزب کارگران کوردستان اکنون بیش از 60% منابع نفتی منطقه حسکه را تحت کنترل خود درآورده و نفت استخراج شده از چاه های نفتی منطقه یاد شده را به کردستان عراق ترانزیت می کند تا در قبالش بنزین و دیگر سوخت های فسیلی دریافت کند. بسیاری از میلیتانهای مسلح پ.ی.د نیز به صورت شبانه روز کنترل چاه های نفتی را کنترل میکنند.
بدون تردید ورود مسئله چاه های نفتی و تعدد گروههای رادیکال، اسلامی، کرد مسلح و ... در سوریه سبب بروز مسائل و مشکلات جدیدی خواهد شد که اکنون در شرف شکل گیری می باشد. تعدد گروههای مسلح و افراطی کورد موجود در منطقه که هر چند روز یک بار نقشه ای جدیدی از کردستان موجود در قوه تخیل خود را منتشر می کنند بدون تردید سبب بروز نگرانی هائی در بین ملتهای منطقه گشته است، گروههای مسلح کرد که سابقه کشتار و پاک سازی ائتنیکی وسیع مردمان منطقه برای تحقق کردستان را چندین بار تجربه نموده اند اکنون با درآمد ناشی از منابع نفتی سوریه برای افزودن هر چه بیشتر جغرافیای توهم زای کردستان از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند متاسفانه گرههای افراطی خارج نشین کرد نیز بر آتش این معرکه هیزم می ریزند 
منبع آزاد ترجمه:
http://tinyurl.com/ooq5tb9