۸/۳۰/۱۳۹۱

گروههای نژادپرست کرد و قدم های اولیه پاک سازی ائتنیکی ترک ها

ناسیونالیست های افراطی کرد موجود در منطقه سالهاست که به دو شیوه غیر انسانی رفتار و کردار غیرقابل  توجیحی را در قبال ملل منطقه از جمله مردمان ترک تحقق داده و در حال تحقق می باشند.
دو شیوه عمل این گروههای که اولی با سلاح و ترویج خشونت، ترور، رادیکالیسم، انواع قاچاق، ترویج ناامنی و ... و شیوه دوم که بسیار بی صداتر ولی جامعتر پیگیری می شود قدم های اولیه نسل کشی و پاک سازی ائتنیکی مردمان منطقه از جمله جامعه ترک می باشد.
برای تحقق شیوه دوم گروههای نژادپرست کورد به علت برخورداری از وضعیت مادی مطلوب به سبب ترانزیت انواع مواد مخدر که بنا به آمار رسمی پلیس بین الملل  سازمانهای تروریستی کرد موجود در منطقه بیش از 70% مواد مخدر وارده به اروپا را تولید می کنند سالیانه میلیون ها دلار سود سرشاری از این قاچاق بدست می آورند که سهم عمده این درآمد صرف تبلیغ تروریسم کرد، پروپاگانداسازی بر علیه ملت ترک ، گشایش کانال های تلویزیون و رادیوئی، خرید زمین در مناطقی که قصد پاک سازی ائتنیکی دارند و .. می گردد. 
در کنار موارد شمرده شده بیشترین سهم نیز صرف تاریخ سازی برای منطقه و جغرافیاهائی که شاید روزی از آنها 1 نفر انسان کوردی عبور کرده می شود، چون برای سیاست پاک سازی ائتنیکی لزوم تاریخ سازی یکی از عمده ترین بایدترین راه ها می باشد. 
از اعمال گروههای تروریست و نژادپرست کرد موجود در منطقه برای تاریخ سازی جهت تحقق پاک سازی ائتنیکی سالهاست که مدیای ترک و دیگر مدیاهای بی طرف ملل منطقه آگاه سازیهائی را داده اند. این گروهها فعالیت خود را به طور وسیع در چهار جغرافیای ترکیه، ایران(تماماً در آزربایجان جنوبی و غرب آزربایجان)، سوریه و عراق متمرکز کرده اند. اگر شخصی تعقیب کننده مدیاهای متعدد گروهای نژادپرست کورد موجود در منطقه باشد فارغ از به یدک کشیدن هر هویت ائتنیکی و نوع ایدئولوژی به خوبی به ایدئولوژی گروهای افراطی کورد که گاهی با سربریدن و ترور و گاهی با تاریخ سازی برای تحقق پاک سازی ائتنیکی مشغول اند درخواهد یافت. برای مثال پس از اشغال عراق توسط ارتش آمریکا ناگهان هزاران پیشمرگه مسلح کورد به شهر تاریخی و ترک نشین کرکوک حمله برده و به راحتی با چراغ سبز آمریکائی ها به علت خوش خدمتی در جریان اشغال عراق شهر کرکوک ترک نشین را اشغال کردند و اکنون دیگر اشغال کرکوک ترک نشین در میان نمی باشد و گروههای نژادپرست کرد کرکوک ترکنشین را "قلب کردستان" می نامند، قلب و قلب هائی که برای ملت ترک آشناست چون از این نوع قلب سازی ها در آزربایجان غربی، سوریه، ترکیه شاهدیم.
گروههای نژادپرست و افراطی کرد سالهاست که برای غرب آزربایجان و تمامی مناطق ترک نشین غربی آزربایجان جنوبی از اورمیه، سلماس، سولدوز (نقده)، قوشاچای(میان دوآب)، ماکو، خوی، بیجار، قروه و ...نقشه ها و قدم های متعددی را برای پا کسازی ائتنیکی ترکان طراحی و در حال اجرا دارند، از تهیه و نشر روزانه و هفتگی نقشه های رنگارنگ تا تهیه بافت ائتنیکی غرب آزربایجان.
بله به تازگی بافت ائتنیکی غرب آزربایجان نیز توسط همین گروهها تهیه شد، ولی مرجع علمی این بافت ائتنیکی چه بوده؟ این به اصطلاح نقشه ائتنیکی غرب آزربایجان بر چه اساس و برای چه هدفی تهیه شده؟ آیا هدف علمی هست یا قدمهای اولیه پاک سازی ائتنیکی کوردها بر علیه ملت ترک؟ آیا واقعاٌ منابع تاریخی موثق در تشخیص کردستانی بودن مثلاً اورمیه عاجز اند یا مسئله کردستانی ساختن و پاک سازی ائتنیکی جامعه ترک هست؟ آیا در سال 2012 گروههای افراطی و نژادپرست کورد قصد کشورگشائی برای ساخت رویای کردستان خیالی اند؟ اگر هدف واقعاً علمی هست پس چرا در کردستان عراق، کشورهای اروپائی و ...منتشر شده، آیا زمینه برای نسل کشی ترکان توسط گروههای نژادپرست کرد فراهم می گردد تا ذهن قسمتی از مردمان دنیا برای کردستانی بودن اورمیه، بیجار، سلماس، قروه، سولدوز، قوشاچای و ... اماده گردد.
وجود صدها سازمان تروریستی کرد که سالهاست در جغرافیای خاورمیانه بازیچه دست قدرتهای بزرگ شده و روی نیست که خبر از کشتار این گروههای تروریست و فاشیست کورد در مدیای منطقه ای - جهانی منتشر نگردد ، در دیگر سو گروههای افراطی و نژادپرست کرد در حال برنامه ریزی آرام بر کشتار و ژنوساید ائتنیکی ترکان در منطقه اند و اعمال اینچنینی دقیقاً فرکانسهای اولیه این پاک سازی ائتنیکی را منعکس می کند. دقیقاً عمل فوق در رواندا نیز تحقق یافت و یک ننگ تاریخی برای انسان ثبت گردید و گروههای نژادپرست کورد در حال رقم زدن صفحه ای دیگر از این تاریخ سیاه اند.
شاید می توانستیم تغییر بافت دمگرافی منطقه و ایجاد نفرت مابین ملت ترک و ائتنیک کرد موجود در منطقه را از سوی پان اایرانیستها و گروههای ملی گرای فارس زبان با اعمالی که از کارت ها به صورت کارت بازی بر علیه ملت ترک بهره می برند توصیف کنیم ولی چنین قدمهائی نه برای خوش خدمتی بلکه برای پاک سازی ائتنیکی اولین قدم های لازمه اند که از سوی گروههای افراطی کرد برداشته شده و به باور راقم این سطور تداوم خواهد داشت چون به علت مسائل جهانی و منطقه ای فاشیسم جدیدی به نام "فاشیسم کرد" در حال ظهور میباشد.   
یادم هست چند ماه پیش با دو نفر از اعضای حزب به اصطلاح در اهر هم که باشد دمکرات کردستان ایران در فیسبوکم بحثی داشتیم. از یکی از این دو شخص که یکی مقیم اروپا و دیگری مقیم کردسیتان عرقا بود سوالی کردم که واقعاً گروههای نژادپرست کرد از اینکه اورمیه و صدها شهر ترکنشین را در مدیایشان کردستان می نامند و اصرار دارند که ترکها در این شهرها مهمانند خجالت نمی کشند، آیا واقعاً اورمیه کردستان هست؟ 
در جواب پاسخ داد:
بله امروز اورمیه کردستان نیست ولی 100 سال دیگر چه؟
باور کنید تنها یک نیمیک خنده برای گذاشتم (: که این انسان ها برای 100 آینده که شاید اورمیه و صدها شهر ترک نشین و غیرترک نشین دنیا شاید روزی کردستان شوند از امروز در حال برنامه ریزی اند.
دومین عضو شبکه تشیک که علاقه عجیبی به غرب آزربایجان و الخصوص اورمیه دارد سوال کردم مبنی بر اینکه چرا تصایر اورمیه را با موسقیی کرد و توضحتات کردستانی بودنش پخش می کنید؟ در جواب گفت:
شبکه تیشک برای موسیقی اورمیه و غرب آزربایجان و فرهنگش کار می کند نه برای کردستانی کردنش.
من هم گفتم، باشه کار فرهنگی خوبی هست چرا برای گیلان، احواز، سیستان بلوچستان و .. کار فرهنگی از سوی شبکه تییک صورت نمی گیرد. عزیز کرد پاسخی نداشت   
گروههای مسلح و نژادپرست کرد در فکر اینند که شاید بتوانند با پروپاگاندا سازی امروز قدم های اولیه پاک سازی ائتنیکی فردای ملت ترک را رقم بزنند ولی ابلهانه نمی دانند که این اعمال تنها سبب تولید نفرت در جامعه می گردد که دودش از همه بیشتر به چشم ائتنیک کرد در آینده خواهد رفت، اگر جنگ ائتنیکی در بگیرد آن زمان دیگر صدها سازمان تروریستی کرد هم که به صورت حرفه ای در سربریدن انسان و انسان کشی تبحر عمده ای دارند نمی توانند کاری از پیش ببرند و فاجعه انسانی شکل می گیرد.   
و سخن آخر گروههای نژادپرست کورد دیر یا زود خواهند فهمید که متفق آنان ملت ترک هست نه فارس زبانان و دولت های خارجی که اینان نقش چماق برای سرکوب ملل منطقه را بازی می کنند، ولی تا آن زمان کار از کار خواهد گذشت....
در رابطه با خبر سایت کردپا: 
گزارشی در مورد نقشه‌ی ترکیب ملی و مذهبی استان آذربایجان‌غربی
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=7221